Opleiden

Onder de vlag ‘samen opleiden’ geeft de OSR de opleiding van leraren vorm en inhoud. De partners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van studenten. Lerarenopleidingen en scholen stemmen als gelijkwaardige partners het curriculum, de vereiste competenties en de begeleiding van het werkplekleren zorgvuldig af. Zo verbinden zij theorie en praktijk.

Filter

Tripartiete leer- & arbeidsovereenkomsten

Begeleiding, service & contracten studenten

Binnen de OSR gaan we tripartiete overeenkomsten aan: een overeenkomst met drie partijen, te weten de opleidingsschool, de lerarenopleiding en de student. Alle voorkomende contracten vindt u hier.

Werkboek Samenscholing.nu

Samenscholing.nu

Het werkboek van het project Samenscholing.nu bundelt de verworvenheden van vier jaren hard werken aan de hernieuwde inrichting van een duale opleiding. Het is de neerslag van vele uren discussie, […]

Kritische reflectie

Samenwerken algemeen

Deze kritische reflectie is opgesteld op basis van input van de samenwerkingspartners van de OSR op de verschillende niveaus. De reflectie schetst een realistisch beeld van de stand van zaken […]

Opleidingsplan OSR

Samenwerken algemeen

Het opleidingsplan OSR heeft als doel: aan alle bij Opleiden in de School (OidS) betrokkenen en aan belangstellenden inzicht te geven over de gezamenlijke missie, doelen, instrumenten, afspraken en werkwijzen met […]

Het Maryland model voor de OSR

Samenwerken algemeen

De OSR geeft de opleidingsschool vorm volgens het Maryland Model: een inspiratiebron voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband en vormt de meetlat waarlangs de OSR zichzelf de maat neemt.