Maryland model

Het Maryland model voor (academische) opleidingsscholen is al sinds de oprichting van de OSR een inspiratiebron voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband en vormt de meetlat waarlangs de OSR zichzelf de maat neemt. Het model verbindt vier componenten elkaar: opleiden, doorgaande professionalisering, onderzoek en leerlingenprestaties.

Onderzoek laat zien dat het organiseren van een opleidingsschool volgens het Maryland model een positieve invloed heeft op de kwaliteit van opleiding en begeleiding van aankomende en beginnende leraren, de professionalisering van zittende leraren en de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen.

Gerealiseerd

In ontwikkeling

Niet gerealiseerd

Ambitie 2017 - 2021

A
B
C
D
A. Lerarenopleiding B. Doorgaande professionalisering C. Onderzoek D. Effect op onderwijs

a. OSR-partners dragen gezamenlijk bij aan een samenhangend curriculum (lero/school) van de lerarenopleiding dat tegemoet komt aan de beoogde eindkwalificaties en voorbereidt op de eindtermen van VO/MBO.

b. Studenten krijgen op de opleidingsschool te maken met alle facetten van het leraarschap in zoveel mogelijk verschillende leeromgevingen.

c. Reflectie op leerervaringen vindt plaats in netwerken van collega-studenten met schoolopleiders, instituutsopleiders en werkplekbegeleiders (intervisiebijeenkomsten). Studenten nemen op de school deel aan vakgroepoverleg en teamoverleg.

a. OSR-partners hebben een visie op en ontwikkelen en organiseren gezamenlijk vraag-gestuurde professionele ontwikkeling ter verbetering van het onderwijs (instructie) en de resultaten van leerlingen. (doorlopende leerlijn initieel-post-initieel in ontwikkeling).

b. OSR-partners plannen en participeren in activiteiten die alle docenten aanmoedigen actief bij te dragen aan de begeleiding van studenten (niet planmatig, wel incidenteel of via IPB)

a. OSR-partners zijn gezamenlijk betrokken bij (praktijk-/actie)onderzoek en stemmen onderzoeksresultaten met elkaar af.

b. OSR-partners onderzoeken effecten van opleiden en professionaliseren binnen de OSR.

c. OSR-partners verspreiden de resultaten van onderzoeksactiviteiten.

a. Lero’s en OSR-scholen hebben inzicht in de effecten van opleiding en professionalisering op de onderwijsresultaten van studenten en leerlingen

b. Studenten leren in de opleiding onderwijsresultaten van hun leerlingen te gebruiken ter verbetering van hun eigen onderwijspraktijk.

(Thema Opbrengstgericht werken)

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Inductie-arrangementen scholen
 • Kwaliteitseisen inductie-arrangementen scholen
 • Uitwisseling nascholingsprogramma’s deelnemende scholen

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Onderzoeksprogramma OSR
 • Jaarverslagen onderzoek
 • Publicaties op website OSR

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Leren Loont!
 • Curriculum lero’s
A
B
C
D
A. Lerarenopleiding B. Doorgaande professionalisering C. Onderzoek D. Effect op onderwijs

a. OSR-partners hebben een gezamenlijk visie op opleiden in de school geconcretiseerd in een didactisch concept en opleidingsplan.

b. OSR-partners stemmen hun opleidingsactiviteiten op elkaar af.

c. OSR-partners plannen en implementeren gezamenlijk leerwerktaken voor studenten gericht op authentieke leerervaringen en verbinding theorie en praktijk.

d. OSR-partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beoordeling van studenten.

e. OSR-partners staan garant voor het aanbod van gevarieerde onderwijssituaties voor studenten (door OSR toegevoegd).

f. De OSR-partners werken samen om werkplekbegeleiders te faciliteren (tijd, ruimte, professionalisering).

g. De vakgroepen (lero’s) en vaksecties (scholen) werken samen aan vakinhoudelijke en vakdidactische ontwikkeling van studenten en collega’s.

a. OSR-partners hebben een gezamenlijk visie op doorlopende professionele ontwikkeling van leraren.

b. OSR-partners stimuleren combi-functies en job-rotation voor medewerkers.

c. OSR-scholen en lero’s zijn alert op scholingsvragen van leraren en opleiders en ondernemen daar actie op.

d. OSR-partners ondersteunen de professionele ontwikkeling van alle leraren, ook tijdelijk aangestelde en on(der)bevoegde leraren.

a. OSR-partners monitoren gezamenlijk het onderzoeksproces.

b. OSR-partners bepalen de onderzoeksagenda op basis van de vragen die voortkomen uit de onderwijspraktijk.

a. OSR-partners gebruiken demografische en prestatiegegevens om hun eigen onderwijs en daarmee de prestaties van hun leerlingen te verbeteren.

b. OSR-vertegenwoordigers participeren in school-verbeterteams (wel binnen scholen, maar niet OSR-breed).

c. OSR-partners werken in de opleiding en verdere professionalisering van leraren samen aan betere toetsing.

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Onderzoeksprogramma OSR
 • Jaarverslagen onderzoek
A
B
C
D
A. Lerarenopleiding B. Doorgaande professionalisering C. Onderzoek D. Effect op onderwijs

a. OSR-partners hanteren een gezamenlijk kwaliteitszorgplan.

b. OSR-partners werken samen aan de ontwikkeling van student-assessments o.b.v. een gestandaardiseerd portfolio.

c. OSR-partners ontwikkelen en implementeren gezamenlijk eindtermen voor de eindbeoordeling van studenten.

d. OSR-partners vragen stelselmatig feedback van studenten ter verbetering van hun opleidingsprogramma.

a. OSR-partners maken gezamenlijk afspraken over professionaliserings-programma’s voor leraren en opleiders

b. OSR-partners dragen gezamenlijk bij aan de opleiding van werkplekbegeleiders en schoolopleiders.

a. OSR-partners verzamelen, analyseren en gebruiken data voor het plannen en implementeren van hun (opleidings)programma’s.

b. OSR-partners gebruiken de onderzoeksresultaten ter verbetering van hun toekomstige opleidings- en onderwijspraktijk (incidenteel).

a. OSR-partners nemen alle verantwoordelijkheid voor de verbetering van de leerlingprestaties op de OSR-scholen.

b. OSR-partners gaan na wat de invloed is van deze gezamenlijke inspanning op de onderwijsresultaten.

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Jaarverslagen opleiden
 • Competentieoverzicht werkplekbegeleiders
 • Velonregistratie schoolcoördinatoren OidS
 • Coördinatorenoverleg, studentenbespreking 3/jaar

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Onderzoeksprogramma OSR
 • Jaarverslagen onderzoek
 • Onderzoekspublicaties

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Te ontwikkelen producten werkgroepen inhoudelijke thema’s
A
B
C
D
A. Lerarenopleiding B. Doorgaande professionalisering C. Onderzoek D. Effect op onderwijs

a. OSR-partners overleggen geregeld over rollen, verantwoordelijkheden en procedures en geven elkaar voortdurend feedback om de operationele processen te optimaliseren.

b. OSR-partners dragen financieel gezamenlijk bij aan de opleidingsschool.

c. OSR-partners organiseren stelselmatig feedback over de opvang en begeleiding van studenten en passen hun beleid/werk daarop aan.

d. OSR-partners organiseren stelselmatig feedback over de opvang en begeleiding van startende leraren en passen hun beleid/werk daarop aan.

a. De scholen en lero’s dienen hun medewerkers die actief betrokken zijn bij de OSR in voldoende mate te faciliteren.

b. Het bevoegd gezag van elk van de OSR-partners erkent en institutionaliseert de functie van werkplekbegeleider en schoolopleider.

c. OSR-partners gebruiken de opleidingsschool als belangrijk instrument voor de werving en behoud van leraren.

d. De organisatie en financiering van de OSR is vastgelegd in een door alle partners ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

a. OSR-partners geven zich gedegen rekenschap van ethische kwesties die de onderzoekspraktijk met zich mee kan brengen.

b. Lero’s en OSR-scholen ondersteunen (financieel) OSR-onderzoek op scholen.

a. OSR-stakeholders geven zich rekenschap van de invloed van OSR op prestaties van leerlingen (bijv. onderzoek naar tevredenheid over OSR-opgeleide leraren).

b. OSR-partners gebruiken onderwijsresultaten in de evaluatie en bijstelling van hun strategische planning.

c. Lero’s en besturen dragen zorg voor structurele financiering van de opleidingsschool om continuïteit te waarborgen.

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Onderzoeksprogramma OSR

Beschikbare documenten en instrumenten:

A
B
C
D
A. Lerarenopleiding B. Doorgaande professionalisering C. Onderzoek D. Effect op onderwijs

a. OSR-partners staan garant voor gelijke toegankelijkheid van studenten tot interne opleidingsplaatsen van voldoende omvang.

b. Studenten hebben oog voor verschillen tussen leerlingen, ouders en collega’s.

c. Studenten weten hoe om te gaan met leerlingen die speciale zorg nodig hebben.

a. OSR-partners bieden gelijke kansen aan alle belanghebbenden om deel te nemen aan OSR-activiteiten.

b. OSR-partners nemen actief deel aan (de verbetering) van trainingen die gericht zijn op omgaan met verschillen.

c. Binnen de OSR zijn mensen werkzaam vanuit diverse achtergronden.

a. OSR-partners doen (in ieder geval) onderzoek op het gebied van gelijkheids- en diversiteitsvraagstukken.

b. OSR-partners verspreiden onderzoeksresultaten op dit gebied en gebruiken deze ook om hun programma’s te verbeteren.

a. OSR-partners investeren in betrokkenheid van ouders en sociale omgeving omwille van de prestaties van leerlingen (in ontwikkeling).

b. OSR-partners werken samen om de multiculturele aanpak in het onderwijs te borgen.

c. OSR-partners focussen op de verschillende leerbehoeften van leerlingen (in ontwikkeling).

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

Beschikbare documenten en instrumenten:

 • Te ontwikkelen producten werkgroepen inhoudelijke thema’s