Projectorganisatie

Bestuursraad

De Bestuursraad van de OSR is het beleidsbepalende orgaan en samengesteld uit vertegenwoordigers uit de besturen van de partijen en komt tenminste drie keer per jaar bijeen.

 • Dhr  R. Bormans, bestuurder Hogeschool Rotterdam en voorzitter Bestuursraad
 • Dhr H.H. Post, bestuurder Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o.
 • Mw  A. de Visch Eybergen, bestuurder Stichting BOOR
 • Dhr R. Elgershuizen, bestuurder Stichting LMC Voortgezet Onderwijs
 • Dhr  W.F. Admiraal, bestuurder ICLON Leiden
 • Dhr  M. de Vries, bestuurder TULO Delft
 • Dhr  R. Fens, voorzitter Stuurgroep OSR
 • Dhr  G. Kruit, projectmanager opleiden OSR

Stuurgroep

De Stuurgroep is belast met het dagelijks bestuur. In de Stuurgroep hebben schoolleiders van de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs en beslissingsbevoegden namens de lerarenopleidingen zitting. De Stuurgroep komt tenminste zeven keer per jaar bijeen.

 • Dhr  R. Fens, rector Wolfert van Borselen SG (BOOR), voorzitter Stuurgroep
 • Mw T. Schmidt, directeur onderwijs Melanchthon CSG (CVO)
 • Dhr G. Elings, directeur onderwijs CSG Calvijn (CVO)
 • Mw J. Bevaart, directeur CVO-Accent (CVO)
 • Dhr G. Millekamp, rector Nieuw Zuid (BOOR)
 • Dhr E. Zevenbergen, rector Libanon Lyceum (BOOR)
 • Dhr J. van Hoof, rector Erasmiaans Gymnasium (BOOR)
 • Dhr M. du Chatinier, clustermanager IvL-VO-BVE (Hogeschool Rotterdam)
 • Mw  N.A.H. Belo, praktijkcoördinator ICLON (Universiteit Leiden)
 • Dhr  M.A.F.M. Jacobs, opleidingscoördinator TULO (TU Delft)
 • Mw  E. de Ruijter, AO Consult, coördinator academische opleidingsschool en coördinator project Versterking Samenwerking
 • Dhr  P. la Fleur, regiomanager  IvL-VO-BVE  (Hogeschool Rotterdam)
 • Dhr  G. Kruit, projectmanager opleiden OSR

Penvoerder

Het penvoerderschap is in handen van de Stichting BOOR te Rotterdam. De penvoerder is vertegenwoordigd in de Bestuursraad, de Stuurgroep en de agendacommissie. De penvoerder onderhoudt de contacten met het ministerie van OCW, de DUO en andere overheidsinstanties waaraan de OSR verantwoording aflegt.

Agendacommissie

De agendacommisie (ofwel 'Witte Huis') stelt de agenda samen voor de Bestuursraad en de Stuurgroep en fungeert als dagelijks bestuur van de OSR in het algemeen en het project Versterking Samenwerking in het bijzonder. Zij bestaat uit de voorzitter van de Stuurgroep OSR, de vertegenwoordiger namens de penvoerder, de programmamanager van de onderzoeksfunctie en van Versterking Samenwerking en de programmamanager opleiden van de OSR.

Coördinatiegroep

De uitvoering van 'samen opleiden' valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding van de deelnemende scholen. In de coördinatiegroep stemmen de coördinerende uitvoeringsverantwoordelijken van de scholen af over de uitvoering op de werkvloer. De Schoolcoördinatoren opleiden in de school (SCO) sturen de werkplekbegeleiders (WPB) van de studenten aan. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de afstemming met de instituutsopleiders (IO).

Het 'samen opleiden' is structureel ingebed in de organisatie van de deelnemende school (IPB), zowel in het functiebouwwerk als in het scholings- en opleidingsbeleid. De coördinatiegroep staat onder voorzitterschap van de programmamanager opleiden van de OSR. Hij rapporteert aan de Stuurgroep over de voortgang. De coördinatiegroep komt tenminste zes keer per jaar bijeen.

OIT-begeleidersoverleg

De organisatie van de uitvoering van onderzoek op de scholen in het kader van de Academische Opleidingsschool (AOS-OSR) vindt plaats in onderzoeks- en innovatieteams (OIT's). Deze teams worden begeleid vanuit de opleidende instituten. De betrokken begeleiders stemmen regelmatig af in het OIT-begeleidersoverleg, dat onder leiding staat van de programmamanager van de AOS. Deze rapporteert in de stuurgroepvergadering van de OSR.

Periodiek overleg OSR-PSA's

Penvoerder, regiomanager van de Hogeschool Rotterdam en programmamanager opleiden voeren tenminste drie keer per jaar overleg met functionarissen van de personeels- en salarisafdelingen van de drie deelnemende besturen voor voortgezet onderwijs in verband met de werknemersrelatie van de voltijd-OidS-studenten (duale studenten) binnen de OSR.

Project Versterking Samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Het Project Versterking Samenwerking lerarenopleidingen en scholen (VSLS) richt zich op vier thema's, die elk geleid worden door een thema-eigenaar. De thema's zijn: Begeleiding startende leraren, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid, Pesten,  Omgaan met verschillen en Versterking van de samenwerking in het algemeen. De coördinatie van het project is in handen van AO-Consult te Dordrecht. Bekijk de VSLS-pagina voor meer informatie.