VISIE

Goed onderwijs vereist ambitieuze, goed opgeleide professionals. Daarom investeert de OSR in de opleiding van leraren, in begeleiding van praktijkonderzoek en in de professionalisering van beginnende en zittende leraren. De OSR kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen de scholen en lerarenopleidingen bij het samen opleiden en professionaliseren. De belangrijkste uitgangspunten van de opleidingsschool zijn:

Gelijkwaardigheid

In de OSR leiden de lerarenopleidingen en het VO samen op als gelijkwaardige partners. De lerarenopleidingen zijn verantwoordelijk voor de eindkwalificatie van de bij hen ingeschreven studenten.

Commitment

Bij alle partners is er sprake van commitment om de ambities en doelen van de OSR te realiseren. Zo committeren de partners zich aan de kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding en investeren zij in de competenties en professionaliteit van de betrokken begeleiders. Het commitment is geborgd in de stuurgroep (directieniveau) en de bestuursraad (bestuurlijk niveau).

Leren van en met elkaar

Het leren van en met elkaar staat centraal in de opleidingsschool. De OSR biedt een professionele leergemeenschap voor aankomende leraren. Ook de samenwerkingspartners zijn bereid om van en met elkaar te leren. Daarom is er onder andere een kwaliteitszorgsysteem ingericht, waarin het leren van elkaar een centrale rol inneemt middels de ‘peer review light’.

Dichtbij de kracht van de partners

De partners werken intensief samen, maar zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen deel in de opleidingsschool. De uitvoering ligt bij de samenwerkingspartners, niet op het overkoepelende niveau van het samenwerkingsverband. Zo blijven de partners dicht bij hun kracht.

Diversiteit

De OSR is een competentiegerichte beroepsopleiding voor de regio Rotterdam, die streeft naar diversiteit wat betreft de contexten waarin studenten opgeleid worden. Daarmee wordt bedoeld: verschillen in onderwijstypen, onderwijsconcepten en (groot)stedelijke omgeving van de scholen.

Verbinding opleiden, onderzoek en schoolontwikkeling

 De OSR is een academische opleidingsschool. Door het uitvoeren van toegepast praktijkonderzoek worden de onderzoeksvaardigheden van studenten en leraren versterkt. De onderzoeksfunctie wordt verbonden met opleiding, innovatie en schoolontwikkeling.